Fluisterboot de weerribben.jpg

Huurvoorwaarden bootverhuur

Mocht het op de dag van de reservering slecht weer zijn of slecht weer voorspeld zijn, dan is dat geen reden tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel verplaatsing of annulering van uw reservering.

Wél kunt u tot 24 uur voor aanvang van de verhuur de boeking kosteloos verplaatsen naar een andere datum. Dit tegoed behoudt u in hetzelfde kalenderjaar, maar let op: onze bootverhuur is geopend t/m 31 oktober. Geld retour is NIET mogelijk bij gereserveerde boten.

Voor eventuele omstandigheden om de boot te annuleren raden wij u aan een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw eigen verzekering. 

Fluisterboot

De fluisterboot geeft u de mogelijkheid om met een accucapaciteit van 5 à 6 uur door het Nationaal Park Weerribben-Wieden te varen. Voor het huren van een fluisterboot gelden de volgende voorwaarden:

 • Aan- en afmelden bij de receptie van Recreatiecentrum de Kluft
 • De fluisterboot op zijn plaats terugleggen, bevestigd aan beide ogen
 • Alle schade aan of veroorzaakt door de gehuurde boten of peddels is voor rekening van de huurder
 • De huur per dag is afhankelijk van de openingstijden van de receptie
 • Honden zijn toegestaan in de fluisterboot en ook in het Nationaal Park, mits zij niet voor overlast zorgen (en altijd aangelijnd zijn)
 • Onze fluisterboten zijn van aluminium. Er worden géén kussens bij de fluisterboot geleverd
 • De verhuurder is niet aansprakelijk tegenover de huurder of derden voor persoonlijke ongevallen, schade, letsel of diefstal
Kanoen Nationaal Park Weerribben Wieden WaterReijk.jpg

Canadese kano / kajak

 • Iedere kano of kajak beschikt over 1 of 2 peddels
 • Aan- en afmelden bij de receptie van Recreatiecentrum de Kluft
 • De kano / kajak dient u zelf weer op zijn plaats terug te leggen
 • Alle schade aan of veroorzaakt door de gehuurde boten of peddels is voor rekening van de huurder
 • De huur per dag is afhankelijk van de openingstijden van de receptie
 • Honden zijn toegestaan in de kano’s en ook in het Nationaal Park, mits zij niet voor overlast zorgen (en altijd aangelijnd zijn)
 • De verhuurder is niet aansprakelijk tegenover de huurder of derden voor persoonlijke ongevallen, schade, letsel of diefstal

Elektrische sloep (6 en 8 persoons)

Reservering

Telefonische, schriftelijke of elektronische reservering geldt als juridisch en bindend wilsovereenkomst. 

Aantal opvarenden

Het maximaal aantal opvarenden van de sloep is 6 (of 8) personen. Indien er meer dan 6 (of 8) personen in de boot aanwezig zijn (geweest), wordt dit in rekening gebracht.

Honden zijn toegestaan in de sloepen en ook in het Nationaal Park, mits zij niet voor overlast zorgen (en altijd aangelijnd zijn). Wilt u er a.u.b. voor zorgdragen dat uw hond niet op de zitkussens van de sloepen komen, zo nodig verzoeken wij u een kleedje voor uw hond mee te nemen.

Tot stand komen huurovereenkomst

Huurder dient voor afvaart een door de verhuurder op naam gestelde huurovereenkomst te ondertekenen en zich te identificeren middels paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. De verhuurder is gerechtigd van dit identificatiemiddel een kopie te maken. Boten worden uitsluitend afgeleverd na ondertekening van de huurovereenkomst en na betaling van de huursom.

Huursom en betaling

De huursom is het bedrag dat op de huurovereenkomst wordt vermeld. De huursom is inclusief BTW. Overige kosten zoals brug- en sluisgelden en eventuele geldboetes zijn niet bij de huursom inbegrepen.

Schade en eigen risico

Huurder dient het gehuurde met uiterste zorg te behandelen en schade en/of vermissingen aan boot, inventaris of tuigage terstond aan de verhuurder te melden. Recreatiecentrum de Kluft heeft de sloepen ten behoeve van de huurders wettelijke aansprakelijkheid, casco schade en diefstal verzekerd voor de vaart op de Nederlandse binnenwateren. De verzekering kent een eigen risico van €450,00 per schadegeval dat ten laste van de huurder komt. Dit eigen risico kan niet worden afgekocht. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de boot te inspecteren bij inlevering aan het eind van de huurperiode. 

Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder is niet aansprakelijk tegenover de huurder of tegen derden voor persoonlijke ongevallen, materiële schade en/of letsel door het gebruik van de boot van Recreatiecentrum de Kluft. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of vermissingen van en schade aan privégoederen van huurder. 

Verantwoordelijkheid huurder

De minimum leeftijd van de huurder bedraagt 21 jaar. De huurder dient over voldoende ervaring te beschikken om de boot te mogen varen. De huurder verklaart de enige bestuurder van de boot te zijn. Huurder is verantwoordelijk voor inspectie van de boot bij het begin van de huurperiode. Zonder melding aan verhuurder accepteert huurder stilzwijgend de boot als in goede staat zonder beschadigingen, gebreken of mankementen. Tijdens de huurperiode is de huurder volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot, motor en inventaris. Huurder is verantwoordelijk voor het adequaat en veilig afmeren van de boot en zal alles doen om beschadiging, vermissing of diefstal van de boot te voorkomen. Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de orde en veiligheid aan boord. Huurder zal zich houden aan aanwijzingen van verhuurder. Kinderen vallen onder de verantwoording van ouders of begeleiders. Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende vaarregelementen, hieronder vallen o.a. snelheidsbeperkingen en het voeren van de juiste verlichting. Maakt u een snelheidsovertreding dan wordt de boete ter plekke of naderhand aan u doorberekend. 

Mankementen

Mochten er onverhoopt mankementen zijn aan de door u gehuurde boot, die binnen twee uur gerepareerd of vervangen kunnen worden dan geeft dit geen recht tot restitutie. 

Elektrische sloep (6 en 8 persoons)

Reservation

Reservations made by telephone, in writing or electronically are considered legal and binding will agreement. 

Number of people on board

The maximum number of people on board the sloop is 6 (or 8) people. If there are (or have been) more than 6 (or 8) people in the boat, this will be charged.

Dogs are allowed in the sloops and also in the National Park, provided they do not cause a nuisance. Please ensure that your dog does not get on the seat cushions of the boats, if necessary please bring a rug for your dog.

Establishment of lease agreement

Tenant must sign a rental agreement in the landlord's name before departure and identify himself by means of passport, driver's license or identity card. The lessor is entitled to make a copy of this means of identification. Boats will only be delivered after signing the rental agreement and after payment of the rental fee.

Rent and payment

The rent is the amount stated on the rental agreement. The rental fee includes VAT. Other costs such as bridge and lock fees and any fines are not included in the rental price.

Damage and excess

Tenant should treat the rented property with the utmost care and damage and / or loss to boat, inventory or rigging to report immediately to the landlord. Recreatiecentrum de Kluft has insured the boats on behalf of the tenants for legal liability, hull damage and theft for navigation on Dutch inland waterways. The insurance has an excess of €450.00 per claim that is borne by the tenant. This excess cannot be bought off. The lessor reserves the right to inspect the boat upon return at the end of the rental period.

Landlord liability

The landlord is not liable to the tenant or against third parties for personal accidents, property damage and/or injury resulting from the use of the boat of Recreation Center the Kluft. The landlord cannot be held liable for theft or loss of and damage to private property of the tenant.

Tenant responsibility

The minimum age of the renter is 21 years. The renter must have sufficient experience to operate the boat. The renter declares to be the sole driver of the boat. Tenant is responsible for inspection of the boat at the beginning of the rental period. Without notification to lessor, lessee tacitly accepts the boat as in good condition without damage, defects or flaws. During the rental period, Tenant is fully responsible for the proper use of the boat, engine and inventory. Tenant is responsible for the adequate and safe mooring of the boat and will make every effort to prevent damage, loss or theft of the boat. During the rental period, the renter is responsible for order and safety on board. Hirer will comply with instructions from lessor. Children are the responsibility of parents or supervisors. Tenant is expected to be aware of the applicable boating regulations, which include speed limits and proper lighting. If you make a speed violation, the fine will be charged to you on the spot or afterwards.

Flaws

Should there be any unexpected defects in your rented boat, which can be repaired or replaced within two hours, this will not entitle you to a refund.

Cancellation

If the weather on the day of the reservation is bad or bad weather is forecast, this is no reason for a reduction or refund of the rental fee, or to move or cancel your reservation.

However, up to 24 hours before the start of the rental period you can move the reservation to another date free of charge. You keep this credit in the same calendar year, but please note that our boat rental is open until October 31. Money back is NOT possible for reserved boats.

For any circumstances to cancel the boat, we recommend that you purchase cancellation insurance from your own insurance company.